ในฐานะประเทศที่พัฒนาแล้ว การมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับประชาชนไทย ตราครุฑ ที่ดินเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรับรองกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยรัฐบาลไทย ตราครุฑปรากฏอยู่บนโฉนดที่ดิน น.ส.3 และเอกสารสิทธิ์ที่ดินอื่น ๆ มันคือหลักฐานทางกฎหมายที่สำคัญที่แสดงว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์มีสิทธิ์เหนือที่ดินแปลงนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ความหมายและประวัติของตราครุฑ ที่ดิน

ตราครุฑ ที่ดินหรือครุฑปักษา เป็นสัตว์ในตำนานของไทยที่มีลักษณะเป็นนกผสมกับสิงโต มีอำนาจและความแข็งแกร่งมหาศาล ตราครุฑถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ทางราชการของประเทศไทยมาช้านาน โดยสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ใช้ตราครุฑเป็นตราประจำแผ่นดิน

นับตั้งแต่นั้นมา ตราครุฑได้กลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ใช้บนเอกสารราชการต่าง ๆ รวมถึงโฉนดที่ดินและเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน แสดงถึงการรับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล การปลอมแปลงตราครุฑถือเป็นความผิดทางอาญา

ความสำคัญของตราครุฑในการรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ตราครุฑ ที่ดินที่ปรากฏบนโฉนดที่ดินและเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการรับรองกรรมสิทธิ์โดยทางราชการ ผู้ที่มีเอกสารที่มีตราครุฑสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าตนเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การไม่มีเอกสารรับรองการถือครองที่ดินอาจนำไปสู่ปัญหาข้อพิพาททางกฎหมายได้

นอกจากนี้ ตราครุฑยังเป็นมาตรการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์ หากมีการปลอมแปลงตราครุฑในเอกสารใด ๆ จะถือว่าเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 ซึ่งมีโทษจำคุกหรือปรับเป็นจำนวนมาก การปลอมแปลงตราครุฑจึงนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

ประเภทของตราครุฑที่ดิน

ประเภทของตราครุฑที่ดินแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันดังนี้

1. ตราครุฑพระราชทาน

เป็นตราครุฑที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

2. ตราครุฑพระราชทรัพย์

เป็นตราครุฑที่ติดอยู่บนเอกสารสิทธิ์ที่ดินของทางราชการ เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 เป็นต้น แสดงถึงกรรมสิทธิ์ของรัฐในที่ดินนั้น ๆ

3. ตราครุฑประเภทอื่น ๆ

นอกเหนือจากตราครุฑ 2 ประเภทแรก ยังอาจมีตราครุฑประเภทอื่น ๆ อีก เช่น ตราครุฑของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

นอกจากนี้ การแบ่งประเภทของตราครุฑอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละประเภทได้อีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและบริบทของข้อมูลที่นำมาแบ่งประเภทด้วย

กระบวนการขอตราครุฑที่ดิน

เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 เป็นต้น
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด (ถ้ามี)

ขั้นตอนการขอตราครุฑ

 • จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน
 • ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
 • เจ้าหน้าที่พิจารณาคำขอและตรวจสอบเอกสาร
 • หากถูกต้องครบถ้วน จะดำเนินการออกตราครุฑตามขั้นตอน
 • ชำระค่าธรรมเนียมการขอตราครุฑ (ถ้ามี)
 • รับตราครุฑที่ได้รับอนุมัติ

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 • โดยประมาณใช้เวลา 30-60 วัน นับจากวันยื่นคำขอพร้อมเอกสารครบถ้วน
 • ระยะเวลาอาจแตกต่างกันตามปริมาณคำขอและขั้นตอนของหน่วยงาน
 • แนะนำให้ติดต่อสอบถามหน่วยงานโดยตรงสำหรับระยะเวลาที่แน่นอน

ค่าธรรมเนียมตราครุฑที่ดิน

ค่าธรรมเนียมตามประเภทตราครุฑ

 1. ตราครุฑพระราชทาน : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 2. ตราครุฑพระราชทรัพย์ : มีค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเภทเอกสารสิทธิ์ เช่น
 • โฉนดที่ดิน ประมาณ 200-500 บาท
 • น.ส.3 ประมาณ 100-300 บาท
 1. ตราครุฑประเภทอื่น ๆ : อาจมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน/องค์กรผู้ออกตราครุฑ

การชำระค่าธรรมเนียม

 • ชำระเป็นค่าธรรมเนียมแสตมป์ หรือชำระที่หน่วยงาน ณ วันที่ยื่นขอตราครุฑ
 • ผู้ขอตราครุฑเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

การขอคืนค่าธรรมเนียม

 • กรณีที่ถูกปฏิเสธการออกตราครุฑ สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้
 • ต้องยื่นคำขอคืนค่าธรรมเนียม พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
 • หน่วยงานจะดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมหลังจากได้รับคำขอ

ตราครุฑในปัจจุบันและการปรับใช้นวัตกรรม

แม้ตราครุฑจะเป็นสัญลักษณ์ที่มีรากฐานมาจากอดีต แต่ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดโอกาสในการปลอมแปลง

การประทับตราครุฑด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน

ในปัจจุบัน กรมที่ดินได้นำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการประทับตราครุฑบนโฉนดที่ดินและเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตราครุฑจะถูกประทับด้วยระบบพิมพ์ตราครุฑดิจิทัล ซึ่งมีลวดลายและรหัสความปลอดภัยที่ซับซ้อนมากกว่าการประทับตราครุฑด้วยวิธีดั้งเดิม

ระบบนี้มีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกรมที่ดิน สามารถตรวจสอบความถูกต้องและติดตามการประทับตราครุฑได้อย่างรวดเร็ว ช่วยป้องกันการปลอมแปลง และเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการออกโฉนดที่ดิน

การนำนวัตกรรม BLOCKCHAIN มาใช้ในอนาคต

นอกเหนือจากระบบดิจิทัลแล้ว ยังมีการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยี BLOCKCHAIN มาพิจารณาว่าอาจนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการและติดตามข้อมูลตราครุฑและกรรมสิทธิ์ที่ดินในอนาคต

เทคโนโลยี BLOCKCHAIN จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราครุฑอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความปลอดภัยสูงสุด ช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างละเอียด และลดโอกาสในการปลอมแปลง

หากนำนวัตกรรม BLOCKCHAIN มาใช้จริงในอนาคต นับเป็นการยกระดับความมั่นคงและน่าเชื่อถือของระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินของไทย สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และทำให้มั่นใจได้ว่าตราครุฑ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญยังคงรักษาความหมายและคุณค่าไว้ได้อย่างยั่งยืน

สรุป

ตราครุฑ ที่ดินเป็นมากกว่าเพียงสัญลักษณ์บนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน แต่ยังเป็นสิ่งที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานของชนชาติไทย สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยม และภูมิปัญญาดั้งเดิม การให้ความเคารพและรักษาไว้ซึ่งสัญลักษณ์อันทรงคุณค่านี้ จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน

แม้ว่าในปัจจุบัน กระบวนการจัดทำและการรับรองกรรมสิทธิ์ที่ดินจะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ แต่ความสำคัญของตราครุฑยังคงไม่เปลี่ยนแปลง มันยังคงเป็นหลักประกันที่แสดงถึงสิทธิ์ชอบธรรมในที่ดินตามกฎหมาย และเป็นสิ่งที่ต้องปกป้องรักษาไว้เพื่อมิให้เกิดการปลอมแปลงหรือใช้ในทางมิชอบ