ใคร ๆ ก็อยากมีที่ดินเป็นของตัวเอง ถ้าสักวันมีเงินพอจะซื้อหรือพ่อแม่โอนให้ลูกก็ต้องรู้ข้อมูลเอกสารการโอนที่ดินว่าใช้เอกสารใดในการโอนที่ดินทั้งเอกสารของผู้โอนและผู้รับโอนและจะโอนที่ไหนโอนที่กรมที่ดินอย่างเดียวและ โอนที่ดินออนไลน์ได้ไหม? บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการโอนที่ดิน ติดตามอ่านได้ในบทความนี้

เอกสารการโอนที่ดิน ซื้อขาย โอนที่ดิน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารการโอนที่ดินของผู้ซื้อ สำหรับบุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาและลายเซ็นรับรอง ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาและลายเซ็นรับรอง หนังสือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) หนังสือมอบอำนาจ (ท.ด.21) กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทนท่านเอกสารการโอนที่ดินสำหรับผู้ซื้อต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? สำหรับนิติบุคคลต้องจัดทำหนังสือรับรองนิติบุคคลและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุต้องไม่เกิน 1 เดือน สำเนาบัตรประชาชน. และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหนังสือตัวอย่างรายมือชื่อกรรมการ หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นทำแทนและรายงานการประชุมระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย เอกสารการโอนที่ดินของผู้ขายต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ผู้ขายต้องเตรียมชุดบัตรประชาชนผู้ขายและคู่สมรสสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขายและคู่สมรส 1 ชุด สำเนาใบทะเบียนสมรส 1 ชุดหนังสือยินยอมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรสให้เตรียมอย่างละชุด) และหนังสือมอบอำนาจ กรณีให้คนอื่นทำแทน

เอกสารโอนที่ดินให้ลูกเพื่อโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการโอนที่ดิน สำหรับผู้ปกครองหลายท่านอาจไม่ทราบว่าการโอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง แน่นอนว่าเอกสารการโอนที่ดินนั้นไม่ยุ่งยากในการเตรียมเอกสารโอนที่ดินให้ลูก สำหรับผู้ปกครองต้องเตรียมโฉนดที่ดินตัวจริง บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและทะเบียนสมรสของบิดา มารดา บัตรประชาชนของบุตร และทะเบียนบ้าน ต้องเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน และหากมอบอำนาจให้ผู้อื่นให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทะเบียนบ้านของผู้เข้ามาทำเรื่องแทน รวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ. (ท.ด.21)

ประเภทโอนที่ดินออนไลน์มีขั้นตอนการโอนออนไลน์อย่างไร

สามารถจองโอนที่ดินออนไลน์ผ่านแอพ e-QLands โดยผู้โอนเตรียมเอกสารการโอนที่ดิน จากนั้นไปที่แอพ e-QLands เพื่อลงทะเบียนก่อนวันทำการ 3 วัน จากนั้นกดจองคิวโอนที่ดิน และดำเนินการโอนที่ดินตามวันและเวลาที่กำหนดเรียกได้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการโอนที่ดินเป็นอีกเรื่องที่เจ้าของที่ดินต้องให้ความสำคัญ เพราะ ณ จุดที่จะโอนที่ดินซื้อขายเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดสำหรับใครที่อยากจะโอนที่ดินและต้องเตรียมโอนที่ดินในปี 2566 นี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? เกณฑ์การใช้ในแต่ละปีใช้อะไรบ้าง ต้องบอกเลยว่าเอกสารเหมือนกันในทุก ๆ ปี ผู้ผู้ซื้อและผู้ขาย

เอกสารการโอนที่ดินใช้อะไรบ้าง

เอกสารโอนที่ดินสำหรับบุคคลธรรมดา

 • โฉนดที่ดินฉบับจริง
 • บัตรประชาชน พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
 • หากเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้มีหนังสือเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

– หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21)

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

 • กรณีสมรส

– หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมบ้าน

– สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส

– สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส

– สำเนาทะเบียนสมรส

กรณีหย่า ให้มีสำเนาทะเบียนหย่า

เอกสารโอนที่ดินสำหรับนิติบุคคล

 • โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการซื้อ

กรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดต้องมีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรายละเอียดในบัญชีรายชื่อนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมอาคารได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย. หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนให้จัดทำแบบรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

ในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

– หนังสือมอบอำนาจ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

ค่าโอนที่ดิน

 • ค่าคำขอโอนที่ดิน 5 บาท
 • ค่าอากร 5 บาท
 • ค่าพยาน 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนที่ดิน ร้อยละ 2 จากราคาประเมินหรือราคาขาย
 • ค่าจดจำนอง : 1% ของมูลค่าจำนอง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับผู้ที่กู้เงินสถาบันการเงินมาซื้อ
 • ค่าอากรแสตมป์ใบเสร็จรับเงิน 0.5% ของราคาซื้อ ถ้าราคาประเมินสูงกว่าให้ใช้ราคาประเมิน สำหรับผู้ที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ต้องเสียอากรแสตมป์
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3% ของราคาซื้อขาย แต่ถ้าราคาประเมินสูงกว่าให้ใช้ราคาประเมิน

กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินฉบับใหม่ เพื่อรองรับและแบ่งเบาภาระของประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ