กรมที่ดินเป็นหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งจัดหาที่ดินให้แก่ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดินอีกด้วย

กรมที่ดินสมุทรปราการ ตั้งอยู่ ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ, Ban Pak Nam, Thailand, Samut Prakan 02 395 0077

ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบกรมที่ดินสมุทรปราการ

ภารกิจตามประมวลกฎหมายที่ดิน

 • การดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ราษฎร
 • ให้บริการรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น
 • กรมรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่สาธารณประโยชน์และในที่ราชพัสดุ

กรมที่ดินทำอะไรบ้าง

กรมที่ดินเป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

กรมที่ดินมีฝ่ายอะไรบ้าง

1.กลุ่มงานวิชาการที่ดิน ตอบปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน และสาขา 

 1. ฝ่ายอำนวยการ แบ่งเป็นงานบริหารทั่วไป และงานการเงินและบัญชี
 2. ฝ่ายทะเบียน จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
 3. ฝ่ายรังวัด รังวัดที่ดิน สอบเขต แบ่งแยก รวมที่ดินและทำแผนที่

กรมที่ดินอยู่ในกระทรวงใด

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๘๔ ก็ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ โดยใช้ชื่อว่ากรมที่ดินแต่เพียงผู้เดียวและสังกัดกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 จนถึงปัจจุบัน

กรมที่ดินมีกี่กอง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมที่ดิน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

– สำนักงานที่ดินจังหวัด 75 แห่ง – สำนักงานที่ดินสาขา 292 แห่ง – สำนักงานที่ดินส่วนแยก 50 แห่ง

นักวิชาการที่ดิน ทำอะไรบ้าง

(1) ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา วินิจฉัย ให้คำปรึกษา ตอบข้อร้องเรียนและดำเนินการ

สำนักงานที่ดิน มีหน้าที่หรือภารกิจหลักอะไรบ้าง

ภารกิจและความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินในแต่ละจังหวัดมีความคล้ายคลึงกัน นั่นคือบริการต่อไปนี้

1.ข้อมูลที่ดินและแผนที่จัดการโดยฝ่ายข้อมูลที่ดินและแผนที่

2.ให้บริการด้านที่ดินเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนในที่ดิน

3.บริหารจัดการที่ดินของทางราชการให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

4.ส่งเสริมและดำเนินการตามแนวทางธรรมาภิบาล

อยากติดต่อกรมที่ดินและสำนักงานที่ดิน ต้องรู้ข้อดังต่อไปนี้

สำหรับใครที่อยากติดต่อราชการแต่รู้สึกว่าไปไม่ถูกที่ถูกเวลา ไม่รู้จะเตรียมตัวไปติดต่องานราชการอะไรมากมาย โดยเฉพาะเรื่องใหญ่อย่างเรื่องที่ดินเพื่อให้การไปติดต่อธุระที่สำนักงานที่ดินเป็นไปได้อย่างราบรื่น

 1. ก่อนไปติดต่อสำนักงานที่ดินต้องเตรียมเอกสารและหลักฐาน รายละเอียดของเอกสารหลักฐานการติดต่อแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับประเภทการติดต่อ เช่น การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์และการสำรวจประเภทต่าง ๆ
 2. เราต้องตรวจสอบก่อนว่าเอกสารสิทธิ์ของเรา เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ คุณอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานที่ดินแห่งใด และตั้งอยู่ที่ไหนเพื่อไม่ให้ผิดพลาด?
 3. อย่าลืมเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการทำธุรกรรมที่จำเป็นตามกฎหมายก่อนไปที่สำนักงานที่ดิน
 4. เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งตามจำนวนที่จ่ายไปจริง ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายทางราชการใด ๆ
 5. สำนักงานที่ดินส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เมื่อมาถึงสำนักงานที่ดินแล้ว สิ่งแรกที่ควรทำคือติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานที่ดิน เราควรตรวจสอบหลักฐานเอกสารและรับบัตรคิว
 6. การให้บริการที่สำนักงานที่ดินจะเป็นไปตามลำดับคิวที่ได้รับ ดังนั้นเราควรเตรียมเอกสารและเตรียมให้พร้อมก่อนเข้ารับคิวที่สำนักงานที่ดิน เพื่อไม่ให้ผิดพลาดและเสียเวลา
 7. เมื่อไปติดต่อธุรกิจที่สำนักงานที่ดินขอให้ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารสิทธิ เช่นขอดูชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์และจำนวนที่ดินในโฉนด เอกสารครบถ้วนถูกต้องหรือไม่เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง
 8. สำนักงานที่ดินจะประกาศรายละเอียด ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละประเภท หากเราไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินแล้วเห็นว่างานล่าช้ากว่าปกติ ไม่สะดวก หรือมีข้อสงสัย อาจสอบถาม เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด แล้วแต่กรณี
 9. หากท่านไปที่สำนักงานที่ดินแล้วพบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการให้บริการท่านสามารถแจ้งกรมที่ดินได้

นี่คือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ Cadastre คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาและพลังงานกับสำนักงานที่ดิน ครั้งต่อไปที่จะไปติดต่อสำนักงานที่ดินก็อย่าลืมเตรียมตัวและเตรียมเอกสารตามคำแนะนำที่ได้แนะนำไปนะครับ เพื่อให้การติดต่อราชการกับกรมที่ดินในภายภาคหน้าเป็นไปอย่างราบรื่น. สำเร็จทุกสิ่งที่นั่น

หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อสำนักงานที่ดิน

หลักฐานสำหรับที่ดินและห้องชุด

 • โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • หลักฐานการได้มาซึ่งที่ดิน

 ( *หมายเหตุ  โฉนดที่ดินห้ามนำไปเคลือบ )

 หลักฐานสำหรับบุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชน  ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง และของคู่สมรส  ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนสมรส (สำเนา)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล  ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
 • ทะเบียนหย่า , ใบมรณะบัตร (สำเนา)
 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
 • ใบขออนุญาตปลูกสร้าง (กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)
 • ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค (ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)

  หลักฐานสำหรับนิติบุคคล

 • เอกสารก่อตั้งนิติบุคคล หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
 • หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์
 • หนังสือสำคัญการให้ทำการแทนนิติบุคคล
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกโดยแสดงสัญชาติและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกคนที่นายทะเบียนสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองแล้วในปัจจุบัน
 • บัตรประจำตัวของกรรมการหรือผู้แทนนิติบุคคล
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคล
 • กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนสามัญมีวัตถุประสงค์ซื้อที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยนิติบุคคลนั้นมีคนต่างด้าวถือหุ้นหรือเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยต้องแสดงหลักฐานการประกอบอาชีพรายได้ที่มาของเงินซึ่งนำมาซื้อหุ้น กรณีนิติบุคคลซื้อที่ดินในราคาสูงกว่าทุนจดทะเบียนโดยไม่จำนองที่ดิน ต้องแสดงหลักฐานที่มาของเงินที่นำมาซื้อที่ดิน